Czym jest darowizna?

Darowizna w świetle szeroko pojętego prawa cywilnego jest umową, której zadaniem jest podarowanie osobie trzeciej pewnego rodzaju korzyści. Darowizna jest umową nieodpłatną dla osoby, która ją otrzymuje, kosztem majątku osoby, decudującej się na przekazanie takiej darowizny.

Jak wygląda umowa darowizny?

Darowizna jako umowa cywilna musi zawierać pewne elementy, bez których w świetle prawa będzie nieważna. Mowa tu między innymi o wyraźnie określonymi stronami – darczyńca i obdarowany. Ważnym jest to, że darowizna jest rodzajem umowy, która nie musi zawierać tylko i wyłącznie jednej jednostki – może być skierowana do kilku osób. Przedmiotem umowy darowizny mogą być różnego rodzaju korzyści materialne – w tym pieniądze, choć w większości przypadków darowizna jest również umową, której przedmiotem są inne, liczne dobra.